#BingoBangle by #luvGems

$9.99

#CrossIt by #luvGems

$23.99

#Roman by #luvGems

$15.99

#RoseArrow by #luvGems

$15.99

#SmoothSolitaire by #luvGems

$19.99

#Sparkle by #luvGems

$15.99

#ThatsAWrap by #luvGems

$11.99 $7.99